Regulamin

Regulamin

Niniejsza strona internetowa, a także organizowane lub promowane za jej pośrednictwem Wydarzenia tj. webinary, spotkania edukacyjne, szkolenia (dalej łącznie „Strona Internetowa”) stanowią własność Baxter Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Baxter”). Rozpoczęcie korzystania ze Strony Internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki określone w Regulaminie. Należy uważnie zapoznać się z Regulaminem przed odwiedzeniem Strony Internetowej. Odwiedzając tę stronę lub korzystając z niej, użytkownik zgadza się, bez ograniczeń, na podleganie warunkom Regulaminu. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na te warunki, prosimy o odstąpienie od korzystania ze Strony Internetowej.

Informacje podane na niniejszej Stronie Internetowej służą wyłącznie do celów ogólnych i edukacyjnych. Żadnej treści Strony Internetowej nie należy rozumieć jako porady ani zalecenia dotyczącego jakiejkolwiek decyzji lub działania związanego ze zdrowiem użytkownika lub innych osób. Użytkownicy będący pacjentami powinni skonsultować się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem opieki zdrowotnej w razie jakichkolwiek pytań dotyczących swojego stanu zdrowia bądź przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących leczenia. Użytkownicy będący lekarzami lub innymi wykwalifikowanymi pracownikami opieki zdrowotnej nie powinni nadawać pierwszeństwa treściom zawartym na Stronie Internetowej przed własnym doświadczeniem medycznym, które należy mieć na uwadze w ocenie informacji zawartych na tej stronie.

Wymagania techniczne

Dostęp do usług świadczonych przez Baxter za pośrednictwem Strony Internetowej jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wymagań technicznych:

  1. posiadanie dostępu do sieci Internet;
  2. korzystanie z przeglądarki internetowej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera w wersjach dostępnych od 2010 roku lub innej przeglądarki, o porównywalnych parametrach technicznych umożliwiających bezproblemowe korzystanie z usług;

Uzyskanie dostępu do Wydarzeń może wymagać dodatkowo:

  1. włączenia w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi Javascript i plików cookies;
  2. posiadanie aktywnego konta e-mail.

Uprawnieni Użytkownicy
Niniejsza Strona Internetowa jest dedykowana wyłącznie osobom wykonującym zawód medyczny („Użytkownik”). Zwracamy uwagę, że część Wydarzeń dedykowana jest wyłącznie osobom wykonującym zawód medyczny uprawnionym do wystawiania recept – lekarzom, co każdorazowo będzie wskazywane przez Baxter, w takim przypadku korzystając ze Strony Internetowej, Użytkownik oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza oraz że jest osobą uprawnioną do wystawiania recept w kraju, w którym prowadzi działalność zawodową i zgodnie z przepisami prawa na terenie którego niniejsza Strona Internetowa funkcjonuje.

WYŁĄCZNIE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD MEDYCZNY: Należy pamiętać, że właściwe stosowanie jakiegokolwiek produktu leczniczego powinno opierać się na zatwierdzonej charakterystyce produktu leczniczego. Przed wystawieniem recepty na jakikolwiek produkt leczniczy osoby wykonujące zawód medyczny, jako osoby uprawnione do wystawienia recept zobowiązane są zapoznać się z zatwierdzoną ChPL danego produktu leczniczego obowiązującą w ich kraju.

Regulamin Wydarzeń

W przypadku niektórych Wydarzeń organizowanych lub promowanych na niniejszej Stronie Internetowej imię, nazwisko, nick lub inne dane Użytkownika, podane przy rejestracji (w tym w trakcie dołączania do Wydarzenia) oraz obraz i głos z kamerki Użytkownika, jak również treści wprowadzane
w okienku czatu mogą być widoczne dla innych uczestników tego Wydarzenia. Jeśli Wydarzenie zapewnia taką funkcjonalność, Użytkownik zostanie powiadomiony przed dołączeniem do Wydarzenia. Podczas logowania do Wydarzenia należy wpisać taką nazwę, jaką Użytkownik chce, aby była widoczna dla pozostałych uczestników tego Wydarzenia, a także świadomie korzystać z kamerki internetowej i możliwości zabrania głosu.

Użytkownik korzysta z Wydarzenia na własne ryzyko. Baxter dokłada wszelkich starań, aby podczas Wydarzenia przekazywać dokładne i kompletne informacje, jednak nie jest w stanie w pełni kontrolować wszystkich informacji przekazywanych podczas Wydarzenia, np. przekazywania wiedzy naukowej przez niezależnego eksperta lub zachowań uczestników Webinaru i formułowanych przez nich wypowiedzi, w związku z czym nie może składać oświadczeń co do przydatności informacji dla poszczególnych Uczestników tego Wydarzenia.

Nagrywanie

Niektóre Wydarzenia Baxter mogą być nagrywane, a nagrania wykorzystywane w toku działalności Baxter. Użytkownik zostanie powiadomiony przed dołączeniem do Wydarzenia. Jeśli Użytkownik nie chce być nagrywany, powinien wyłączyć mikrofon oraz kamerkę i nie udostępniać innych informacji.

Prawa do materiałów

Użytkownikowi zabrania się rozpowszechniania, modyfikacji, przekazywania, ponownego wykorzystywania, ponownej publikacji lub wykorzystywania treści strony internetowej do celów publicznych lub komercyjnych, w tym tekstu, grafiki, nagrań dźwiękowych lub filmów bez pisemnej zgody firmy Baxter. Wszelkie materiały oglądane lub przeczytane przez użytkownika na tej stronie należy traktować jako chronione prawami autorskimi, chyba że określono inaczej, i zabronione jest ich wykorzystywanie w sposób inny niż określono w niniejszych Warunkach użytkowania, lub na warunkach zamieszczonych w danym tekście lub na stronie internetowej, bez pisemnej zgody firmy Baxter. Baxter nie gwarantuje ani nie oświadcza, że wykorzystanie przez użytkownika materiałów wyświetlonych na stronie internetowej nie będzie stanowić naruszenia praw podmiotów zewnętrznych, które nie stanowią własności firmy Baxter ani nie są z nią stowarzyszone. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi przyznania, przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa wynikającego z patentu bądź prawa autorskiego Baxter lub jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego.

Wykorzystywanie i dostęp

Użytkownik może swobodnie przeglądać treść niniejszej Strony Internetowej, ale dostęp do zawartych na niej materiałów może uzyskać wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. To samo dotyczy pobierania materiałów ze Strony Internetowej. Użytkownik ma obowiązek przechowywać i wskazywać wszelkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej zawarte w pobranych ze Strony Internetowej materiałach. Wykorzystywanie materiałów zawartych na niniejszej Stronie Internetowej w jakimkolwiek innym celu bez wyraźnej pisemnej zgody Baxter jest zabronione.

Dostęp do niniejszej Strony Internetowej jest tymczasowy, a Baxter zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany usługi świadczonej za pośrednictwem tej strony. Baxter dokłada należytych starań, aby zapewnić dostęp do niniejszej Strony Internetowej, ale nie może zagwarantować, że będzie ona dostępna w dowolnym momencie lub w dowolnym okresie.

Niedozwolone korzystanie

Niedozwolone jest korzystanie ze Strony Internetowej w sposób sprzeczny z prawem, niniejszym regulaminem, dobrymi obyczajami oraz w jakikolwiek sposób naruszający dobra osobiste lub interes Baxter lub osoby trzeciej, a także działanie przez Użytkownika na szkodę Baxter lub innych Użytkowników.

Niedozwolone jest wykorzystanie Usług w celu rozsyłania spamu lub zakłócania pracy innych usług.

Niedozwolone jest zamieszczanie przez Użytkownika informacji:

  1. o charakterze bezprawnym;
  2. naruszających prawa własności intelektualnej Baxter lub osób trzecich;
  3. naruszających dobra osobiste innych osób;
  4. naruszających tajemnice prawnie chronione;
  5. naruszających dobre obyczaje, mających charakter obraźliwy lub wulgarny.

W każdym czasie, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności działania. Użytkownika z regulaminem, w tym podejrzenia naruszenia praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych osób trzecich, Baxter zastrzega sobie prawo weryfikacji danych wprowadzonych przez Użytkownika, prawo odmowy lub zaprzestania świadczenia usługi. Baxter niezwłocznie poinformuje Użytkownika o zamiarze skorzystania z powyższych uprawnień.

Odpowiedzialność


Z zastrzeżeniem szkody spowodowanej winą umyślną, Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej na własne ryzyko, a Baxter w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z dostępem do Strony Internetowej, korzystaniem ze Strony Internetowej, niemożnością uzyskania dostępu lub korzystania ze Strony Internetowej lub jakimikolwiek błędami lub pominięciami w jej treści. Mimo dołożenia należytych starań, aby zapewnić dokładność, kompletność i aktualność informacji zawartych na tej stronie internetowej, Baxter wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i roszczenia dotyczące dokładności, kompletności lub aktualności takich informacji.

BEZ OGRANICZENIA DO POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ TREŚĆ NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ ZAMIESZCZONO W STANIE AKTUALNYM I DOSTĘPNYM W DANYM MOMENCIE, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. TREŚĆ NA TEJ STRONIE MOŻE BYĆ NIEAKTUALNA, NIEKOMPLETNA LUB NIEDOKŁADNA. FIRMA BAXTER ORAZ JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE GWARANTUJĄ DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, TERMINOWOŚCI, ZGODNOŚCI Z POSTANOWIENIAMI DOTYCZĄCYMI NIENARUSZALNOŚCI, TYTUŁU WŁASNOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU TREŚCI ZAWARTEJ NA STRONIE LUB SAMEJ STRONY; NASZA FIRMA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W TYM ZAKRESIE. FIRMA BAXTER NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE TREŚĆ NA TEJ STRONIE JEST WOLNA OD WIRUSÓW, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ SPRZĘT KOMPUTEROWY UŻYTKOWNIKA LUB INNE MIENIE W WYNIKU ODWIEDZIN TEJ STRONY INTERNETOWEJ, KORZYSTANIA Z NIEJ LUB PRZEGLĄDANIA JEJ ZAWARTOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ POBRANIA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW, DANYCH, TEKSTU LUB GRAFIKI BĄDŹ OGLĄDANIA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW WIDEO LUB ODTWARZANIA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH NA STRONIE.

Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności oraz do obrony i zabezpieczenia firmy Baxter oraz jej podmiotów stowarzyszonych i dyrektorów, pracowników oraz przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, stratami, odpowiedzialnością i wydatkami (w tym wynagrodzeniem prawnika) powstałymi w wyniku lub w związku z (i) naruszeniem przez Użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub (ii) odwiedzenia bądź użytkowania tej strony internetowej i jej treści. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Baxter zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia konta tego Użytkownika utworzonego na niniejszej Stronie Internetowej.

Postępowanie reklamacyjne


Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Internetowej, mogą być składane w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej, której dotyczy niniejszy Regulamin lub pisemnie na adres _________________________________________________________________”.

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające odpowiedź na nią (np. adres e-mail lub adres pocztowy). W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji, zostanie ona rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska z odpowiedzi, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

Prawo właściwe

Do niniejszego Regulaminu oraz w sprawach dotyczących korzystania przez Użytkownika z niniejszej Strony Internetowej zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Wszelkie powództwa lub roszczenia związane z niniejszą stroną internetową wnoszone będą w trybie przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego.
Nagłówki użyte w niniejszym Regulaminie służą wyłącznie dla wygody i nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu znaczenia lub interpretacji treści niniejszego Regulaminu.